Vilkår og betingelser

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Balder Betaling, som databehandler for våre eierbanker, samler inn og bruker personopplysninger. Denne personvernerklæringen som formål å informere om hvilke personopplysninger vi behandler som databehandler, hvorfor vi behandler personopplysningene og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Personopplysninger er alt som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person, slik som slik som navn, telefonnummer eller e-post adresse.

Hvilke opplysninger samles inn?
Balder Betaling behandler hovedsakelig følgende opplysninger:
- Kontaktinformasjon til eierbankene
o Navn
o Telefonnummer
o E-post
- Bedriftsdata
o Organisasjonsnummer
o Navn på brukersted
o Transaksjonsvolum
o Tall transaksjoner pr. bank
o Fordeling alderssegment

Som følge av vår tilgang til systemet Power BI har vi i tillegg tilgang til følgende opplysninger:
- Overordnede opplysninger for kontaktperson hos kunde
o Navn
o Telefonnummer
o E-postadresse

Hvordan samler vi inn personopplysninger?
Balder Betaling samler inn kontaktinformasjon til eierbankene via eierbankene selv. I tillegg har en som følge av tilgang i Power BI innsyn i kontaktinformasjon til bedriftskunder.

Formålet med innhenting av personopplysninger
Balder Betaling innhenter personopplysninger for å:
- oppfylle vår arbeidsavtale mot eierbankene
- utføre hensiktsmessige oppgaver knyttet til Balder Betaling sitt daglige virke

Behandlingsgrunnlag
Balder Betaling sitt rettslige behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger er for oppfyllelse av avtale, samt berettiget interesse for å kunne utføre Balder Betaling sitt daglige virke.

Hvordan lagres og sikres personopplysninger
Kontaktinformasjon mot eierbanker lagres på tilgangsstyrte mapper på Sharepoint.

Når slettes personopplysninger
Balder Betaling har interne rutiner som sikrer at personopplysninger blir slettet i samsvar med personvernregelverket.

Utlevering til tredjeparter
Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Generelle rettigheter
Dersom Balder Betaling behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket følgende rettigheter overfor oss:

1. Du kan be om informasjon om hvordan Balder Betaling behandler dine personopplysninger, inkludert informasjon om hvorfor banken behandler dine opplysninger, hvor opplysningene er hentet fra, hvilke kategorier av personopplysninger som blir behandlet, hvem banken utleverer personopplysninger til og hvor lenge personopplysningene blir lagret. Denne informasjonen er tilgjengelig i denne personvernerklæringen.

Du kan også be om en kopi av de personopplysningene Balder Betaling behandler om deg. Merk at enkelte kategorier av personopplysninger vil være begrenset grunnet rettslige forpliktelser eller andre berettigede formål som banken har.

2. Du kan be om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg.

3. Du kan kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene, behandlingens lovlighet eller nødvendighet, eller dersom du har protestert mot behandlingen og banken har tatt protesten til følge.

Behandlingen begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar Balder Betaling å vurdere innsigelsen. Dersom behandlingen skal begrenses har Balder Betaling kun lov til å lagre de begrensede personopplysningene og annen behandling kan kun skje med ditt samtykke. Dette gjelder med mindre banken må behandle personopplysningene i forbindelse med juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller dersom offentligheten har interesse av behandlingen.

4. Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger dersom du mener at Balder Betaling ikke har rett til å behandle dine personopplysninger. I slike tilfeller kan Balder Betaling kun fortsette behandlingen dersom banken kan vise til en berettiget interesse som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Personopplysningene kan uansett behandles dersom banken er lovpålagt slik behandling eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

5. Du kan be om at personopplysningene om deg slettes dersom nærmere vilkår er oppfylt. Balder Betaling må etterkomme kravet med mindre banken kan påvise et rettslig grunnlag for fortsatt slik behandling (f.eks. at behandlingen er lovpålagt).

6. Du kan be om at personopplysninger som du har gitt til Balder Betaling basert på evt. Framtidig samtykke eller for å oppfylle en avtale som du er part i, blir sendt til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du kan også be om at Balder Betaling overfører slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. en annen virksomhet).

Dersom vår behandling av personopplysninger om deg i fremtiden bygger på samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst, og uten å oppgi en begrunnelse.

Dersom du mener at Balder Betaling ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfellet er Datatilsynet. Det gjøres ved å sende skriftlig klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Balder Betaling AS
Sebastian Langedal-Cypek
+47 916 19 767
sebastian.cypek@balderbetaling.no